Mạo Toại tiến cử

  1. Nêu không chuyên tâm vất vả suy nghĩ thì không thể biểu được bán chất của sự vật.
  2. Nêu không toàn tâm toàn và tìm hiểu tình hình thực tê của sự việc thì không thể dông thành danh toại.
  3. Nếu không đu tài nằng và dũng khí thì không thế thống binh tác chiên.

  1. Nếu quá thật thà và trung thành mà không tìm hiểu chân tướng của sự việc thì không thế có cái nhìn sáng suốt về con người. Vậy nên, trước hết hãy tự đánh giá sự thông minh tài trí của bản thân rồi hãy đánh giá người khác.

*     Mình phải tự hiểu mình thì người khác mới hiểu được mình

Nói đến việc phát hiện nhân tài, người Trung Quốc luôn nghĩ đến đầu tiên là Bá Nhạc, một người nước Tần thời Xuân Thu có tài phân biệt ngựa. Chính ông là người đã phát hiện ra con Thiên Lý Mã, con ngựa có thể chạy được nghìn dặm trong một ngày. Thế nhưng trên đời này Thiên Lv Mã đã hiếm, người hiểu được Thiên Lý Mã như Bá Nhạc càng hiếm hơn. Vậy nên, đã là nhân tài thì không nên ngại ngùng chứng tỏ tài năng. Nếu cứ ngồi đợi Bá Nhạc đến thì chắc chắn sẽ thất bại. Thực ra, muốn người khác biết mình, trước hết phải học cách thể hiện mình, làin cho mọi người thây được tài năng của mình.

Có rất nhiều cách thể hiện tài năng. Ví dụ như:

Dựa vào người thân vờ bạn bè.

Hãy chọn người thân thiết với mình, dựa vào họ để tạo ra chỗ đứng cho mình. Cách này sẽ có rất ít trở ngại trong quan hệ. co thê tập trung tinh lực cho sự nghiệp của bạn. Cái bạn can la một nơi để bạn thế hiện tài năng, còn cái người thân va bạn be cân là lợi ích do bạn mang lại. Tuy nhiên cách này lại bất lợi ở chồ có rất nhiều lời dị nghị về bạn, rằng bạn là người “thây người thân bắt quàng làm họ”.

  1. Chim công xoè cánh.

Giống như chim công khi gọi bạn tình, chúng ta phái thế hiện tài năng đế Bá Nhạc đến. Như thê cô nhiên là có thể tiết kiệm được thời gian chờ đợi, nhưng khi bạn thể hiện mình thì sẽ không tránh khỏi có người nhìn phía sau để chí ra những khuyết điểm của bạn. Cụ thể hơn là dễ gây ra sự đố kỵ, tạo ra rất nhiều trở ngại đối với tiền đồ của bạn.

  1. Mạo Toại tiến cử

Mao Toại là người hầu của Bình Nguyên Quân vua nước Triệu thời chiến quốc. Sử kv “Bình Nguyên Quân liệt truyện” có ghi: “Khi Triệu Hiếu lên ngôi được năm (năm 257 trước công nguyện), quân Tần bao vây kinh đô của nước Triệu là Hàm Đan, Bình Nguyên Quân đến nước Sở xin viện binh, Mao Toại chủ động xin được đi theo. Khi Bình Nguyên Quân và Sở vương bàn về kế hoạch hợp tác, trong lúc Sở vương còn do dự thì Mao Toại nói với Sở vương về mối quan hệ khăng khít “môi hở răng lạnh”, điều đó đã khiến Sở vương xiêu lòng đồng ý phát binh cứu Triệu. Vì vậy người Trung Quốc đã gọi cách tự tiến cử là

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *