Hiểu người qua những việc nhỏ bé: Quan sát một chiếc lá biết mùa thu

Tinh thần chí công vô tư đó thật đáng để những người làm công tác nhân sự học tập, bởi như vậy mới có thể .tránh được những tiêu cực, lợi dụng quyền hành để tư lợi trong công tác nhân sự.

I Hiểu người qua những việc nhỏ bé: Quan sát một chiếc lá biết mùa thu

Thế tộc Bác ngụy Thác Bạt muốn chinh phạt Kinh Châu, các ý kiến đều cho rằng Kinh Châu không có nước, không có cỏ, rất khó hành quân, nên đều can gián, không đồng ý chinh phạt.

Y Hương Hữu nói: “Kinh Châu không có nước, không có cỏ, sao trở thành một nước được, các ý kiến đều không thể dùng được”. Thác Bạch Thao thấy ông ta nói có lý, phàm là nơi người ở, tất có nước, có cỏ, không có nước, có cỏ, sao người sống được, thế thì sẽ không có người sống ở đó. Kinh Châu muốn lập quốc, tất nhiên phải có nước, có cỏ, đây là lẽ thường tình. Các quan đều cho rằng không có nước và cỏ chỉ là nghe lời đồn đại, lời nói chẳng qua cũng chỉ là lời nói, căn cứ vào đó để phản đối một cách mù quáng, có thể nói tài trí của họ còn thua xa Y, Y vừa có dũng khí, lại vừa thông minh tài giỏi, thật là một vị tướng văn võ song toàn, vì vậy Thác Bạch Thao cho rằng tiền đề của Y còn rất xa. Sau đó quả nhiên Y nhiều lần lập chiến công, đưa Ngụy trở thành một an hầu và bản thân Y trở thành một tướng quân tài giỏi.

*   Hiểu người qua lúc lâm nguy: Có thế mới biết được lòng trung thành

Thời Hán, Ban Chiêu được cử di sứ các nước, kẻ tiểu nhân Lý Ba dâng sớ vu không Ban Chiêu chỉ lo hưởng thụ, vui vầy với vợ con, không lo đại sự, còn nói, kế hoạch liên kết với Vu Tôn không chế nước Qui Từ không thể thực hiện được. Nhưng Hán Chương đế tin tưởng vào sự trung thành của Ban Chiêu, hạ chỉ trách tội Lý Ba “cho dù Ban Chiêu chỉ lo vui vầy với vợ con, không lo đại sự, nhưng chẳng lẽ hơn một nghìn người đi thạo Ban Chiêu đều không muốn về nhà hay sao?”. Chiêu thư ra lệnh cho Lý Ba phải kết hợp với Ban Chiêu, đồng thời chịu sự quản lý của Ban Chiêu. Hán Chương đế còn ra lệnh cho Ban Chiêu giữ Lv Ba lại, để Lý Ba giúp Ban Chiêu hoàn thành xuất sắc sứ mệnh.

*   Hiểu người qua khó khăn: Có thể biết được khí phách

Thời Hán, khi Ban Chiêu đi sứ bị Lý Ba hãm hại, có người nói với Ban Chiêu “trước đây Lý Ba nói xấu tướng quân, làm hại danh dự tướng quân, giờ có thể phụng chiếu giữ hắn lai, sao ngài lại thả cho hắn đi?”.

Ban Chiêu nói: “Nếu giữ Lý Ba lại thì chứng tỏ ta quá hẹp hòi. Chính vì hắn nói xấu ta nên ta để hắn đi. Như thế mới là hành động của người quân tử”.

Lý Ba biết chuyện, vô cùng cảm kích Bao Chiêu. Từ đó. hắn không đi nói xấu người khác nữa. Nếu một người sẵn sàng thu nạp người dung tục, có tấm lòng tha thứ cho người khác, thì người đó có thể đoàn kết được mọi người trong thiên hạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *