Đời

Đời. Nghĩ cũng tréo ngoe
Học Sinh học lại tính nghe… phê bình!
Chuyện là mình có viết bài “Nhà văn Trần Đức Tiến: Người dắt con trẻ vào thế giới đồng thoại”, nhà phê bình Truyen Bui Thanh đọc xong, bảo bài này xếp vào mâm phê bình sinh thái được. Mình ú ớ. Thú thật mình cũng có đọc lý thuyết văn học, nhưng chỉ để biết tí ti, và để… quên đi mà viết văn, chứ nhớ thì sao mà dám viết nữa. Riêng khái niệm sinh thái trong Sinh học thì nhớ! ?
Rồi anh Truyền mời đến Hội thảo Phê bình sinh thái, khi khoác cho bài viết cái áo mới: “Tinh thần sinh thái trong thế giới đồng thoại của Trần Đức Tiến”, nhưng hôm qua dính lịch nên không dự được. Sáng nay gặp, anh gửi cuốn Kỷ yếu Hội thảo, mình xem qua hú hồn, may mà không dự được, chứ đến gặp toàn các nhà lý luận – phê bình thật, thì mình tội nghiệp cho mình lắm. huhu


Facebook: https://www.facebook.com/vanthanhle1986

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *