Thấy quả ảnh mới sực nhớ, có khi nghi án mình buê đuê được bắt đầu từ bức ảnh này

Thấy quả ảnh mới sực nhớ, có khi nghi án mình buê đuê được bắt đầu từ bức ảnh này. Phải áo cặp mới chịu. ha ha.
May mà Lê Vũ Trường Giang đã có vợ đẹp và chuẩn bị con khôn, không thì chắc chết chùm quá. há há

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *