Bà Facebook riết rồi bả khó ưa ghê, gì đâu mà chính sách bảo mật tùm lum riết có mấy tấm hình lưu cũng không được

Bà Facebook riết rồi bả khó ưa ghê, gì đâu mà chính sách bảo mật tùm lum riết có mấy tấm hình lưu cũng không được.???Bà Facebook riết rồi bả khó ưa ghê, gì đâu mà chính sách bảo mật tùm lum riết có mấy tấm hình lưu cũng không được.???


Facebook: https://www.facebook.com/thoai.ledanh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *