” Anh tới với em đây ” là câu nói mà Tiến Dũng đã nói với Đức Chinh sau khi Đức Chinh không cho vào Sài Gòn

” Anh tới với em đây ” là câu nói mà Tiến Dũng đã nói với Đức Chinh sau khi Đức Chinh không cho vào Sài Gòn.???” Anh tới với em đây ” là câu nói mà Tiến Dũng đã nói với Đức Chinh sau khi Đức Chinh không cho vào Sài Gòn.???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *