Chương trình đang dễ thương, nhóm múa lên làm thành đại hội selfie của mấy bạn

Chương trình đang dễ thương, nhóm múa lên làm thành đại hội selfie của mấy bạn. Nản !Chương trình đang dễ thương, nhóm múa lên làm thành đại hội selfie của mấy bạn. Nản !

2 thoughts on “Chương trình đang dễ thương, nhóm múa lên làm thành đại hội selfie của mấy bạn”

  1. Thật sự. Khúc đó quá kỳ. Dancer ko chuyên nghiệp. Cắt khúc giao lưu của c Tâm. Haiz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *