Kiểu đang follow đứa nào mà thấy nó úp ảnh với người yêu là unfollow nó luôn , mãi mãi

Kiểu đang follow đứa nào mà thấy nó úp ảnh với người yêu là unfollow nó luôn , mãi mãi.Kiểu đang follow đứa nào mà thấy nó úp ảnh với người yêu là unfollow nó luôn , mãi mãi.

30 thoughts on “Kiểu đang follow đứa nào mà thấy nó úp ảnh với người yêu là unfollow nó luôn , mãi mãi”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *