Khi Bạn TIN trước thì Bạn sẽ CÓ được điều mà Bạn Tin!!!

Khi Bạn TIN trước thì Bạn sẽ CÓ được điều mà Bạn Tin!!!
☘️☘️☘️☘️
Những gì Con Người không làm được Thì các Đấng sẽ làm được!!!
Bạn tin hay không – Bạn có toàn Quyền!???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *