U23 vào Sài Gòn rồi kìa, có bạn nào chụp choẹt hay xin chữ ký gì chưa

U23 vào Sài Gòn rồi kìa, có bạn nào chụp choẹt hay xin chữ ký gì chưa.???U23 vào Sài Gòn rồi kìa, có bạn nào chụp choẹt hay xin chữ ký gì chưa.???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *