Đàn bà, dù mạnh mẽ gai góc đến mấy vẫn cần yêu thương

Đàn bà, dù mạnh mẽ gai góc đến mấy vẫn cần yêu thương. YÊU CHÍNH MÌNH TRƯỚC ĐÃĐàn bà, dù mạnh mẽ gai góc đến mấy vẫn cần yêu thương. YÊU CHÍNH MÌNH TRƯỚC ĐÃ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *