A MI ĐÀ PHẬT BÁO HIẾU CHA MẸ ÔNG BÀ TỔ TIÊN HIỆN TIỀN ĐÃ QUÁ VÃNG

A MI ĐÀ PHẬT
BÁO HIẾU CHA MẸ ÔNG BÀ TỔ TIÊN, HIỆN TIỀN – ĐÃ QUÁ VÃNG
HÓA GIẢI OAN GIA TRÁI CHỦ NHIỀU ĐỜI NHIỀU KIẾP VÀ KẾT DUYÊN NIỆM PHẬT – ĐỒNG VÃNG SANH CỰC LẠC
Một cách báo hiếu rốt ráo nhất chính là: Ba mẹ, ông bà… còn sống khuyên họ tin Phật niệm Phật, hết đời này được vãng sanh về thế giới Cực Lạc; ba mẹ, ông bà… đã quá vãng thì nên vì họ niệm Phật nhờ nguyện lực từ bi cứu độ vô điều kiện của Ngài mà họ vãng sanh Cực Lạc!
A-mi-đà Phật

7 thoughts on “A MI ĐÀ PHẬT BÁO HIẾU CHA MẸ ÔNG BÀ TỔ TIÊN HIỆN TIỀN ĐÃ QUÁ VÃNG”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *