Trí huệ của Phật nằm ở đâu Nằm ở chỗ từ bi và trí huệ của Phật

Trí huệ của Phật nằm ở đâu?
Nằm ở chỗ từ bi và trí huệ của Phật.
Từ bi và trí huệ của Phật có công dụng là gì?
Là cứu độ chúng sanh trong mười phương – cứu độ tất cả chúng sanh thiện hay ác, cho đến chúng sanh phỉ báng chánh pháp và xiển-đề. Có năng lực cứu độ chúng sanh như vậy là thể hiện lòng từ bi triệt để, sức trí huệ cứu độ là tuyệt đối, nguyện lực rất sâu rộng và oai đức không thể nghĩ bàn nhất trong các Đức Phật; được hình dung là vua trong các Đức Phật ở mười phương, mà còn được khen ngợi chỉ có Phật A-di-đà mà chư Phật trong mười phương không thể sánh bằng.
Pháp Sư Huệ Tịnh.
Nam Mô A Di Đà Phật!
(Bài từ fb Tha Lực Hồi Hướng)

8 thoughts on “Trí huệ của Phật nằm ở đâu Nằm ở chỗ từ bi và trí huệ của Phật”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *