Đức Phật Dạy Tâm này là Phật Tâm này là Phật

Đức Phật Dạy :
” Tâm này là Phật ” Tâm này là Phật!
Do vậy Niệm Phật là Niệm Tứ Vô Lượng Tâm
Để hành Đại Từ, là ban vui, Đại Bi là cứu khổ
Đại Hy là vui vẻ Đại Xã là Bô Thí…
Để lợi Mình…lợi tất cả chúng sanh…
Mới là người chân chính Niệm Phật!
___
Mang thân người thì ai cũng có
Tham, san, si, hỷ, nộ, ái, ố
Dù người tu hay ko tu điều mắc phải
Bởi tâm sinh diệt biến đổi ko ngừng
Nếu chúng ta cảm thấy mệt vì phải cố nắm giữ
Thì ta hãy buông xuống hết đi cho nhẹ
Cũng giống như hai tay ta
Sách hai bên hai thùng nước vậy
Rất mệt
Nếu buông thõng chúng xuống
Nhẹ cả người
Vọng tưởng liên miên thêm nhiều phiền muộn
Buông xuống vạn điều nhẹ bởi tâm không
Tâm ko vạn sự điều thông
Tất cả các pháp điều trong tâm này
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

2 thoughts on “Đức Phật Dạy Tâm này là Phật Tâm này là Phật”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *